top of page
Payment Methods

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků Baletní školy Terpsichoré a letních kurzů Roztančené léto

Při naší práci s dětmi se dostáváme do styku také s některými osobními údaji, nejen dětí, ale i jejich zákonných zástupců. 

Vážení rodiče, velmi si vážíme toho, že nám osobní údaje vašich dětí i své osobní údaje  poskytujete, a proto s nimi zacházíme opatrně a uvážlivě.

Baletní škola Terpsichoré, se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo"GDPR"), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Níže uvedený text Vám poslouží k tomu, abyste se dozvěděli, jak s Vámi poskytnutými osobními údaji nakládáme.

1. Obecná část

Zásady se vztahují na všechny žáky nebo potenciální žáky Baletní školy Terpsichoré a letních kurzů Roztančeného léta, jakož i na všechny uživatele stránek www.terpsichore.cz a www.roztanceneleto.cz

Správce údajů
Pavel Ďumbala DiS. art.
Mattioliho 3271/4, 106 00 Praha 10

Kontaktní údaje:
jednatel@terpsichore.cz
Tel.: 602 100 120

2. Vymezení zpracovávaných údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytují:

- zákonní zástupci dětí v souvislosti s využíváním našich služeb - výukou baletu. 

- zájemci o podnájem prostor baletního studia 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Existují takové právní důvody, na jejichž základě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Těmi důvody je zejména:  

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  (v případe nutnosti zaslání faktury Vašemu zaměstnavateli na proplacení výuky dítěte, nebo nutnosti zaslání faktury za podnájem prostor studia )

a.) Název společnosti
b.) Sídlo
c.) IČ a DIČ
d.) Popř. fakturační údaje fyzické osoby - jedná-li se o fyzickou osobu

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

Druhou skupinou jsou osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. K naší práci tyto údaje nutně nepotřebujeme, nicméně z důvodu zajištění pro Vás komfortnějších služeb Vás o žádáme o Váš souhlas ke zpracování níže uvedeného:

a.) Jméno a příjmení žáka

b.) datum narození

c.) jméno a příjmení zákonného zástupce

d.) Email - k zasílání organizačních zpráv týkajících se výuky v BŠT a akcích, které pořádáme, nebo se jich jako škola s dětmi účastníme (soutěže a pod.) 

e.) tel. číslo - k zasílání organizačních zpráv týkajících se výuky v BŠT a akcích, které pořádáme, nebo se jich jako škola s dětmi účastníme
f.) Audiovizuální záznamy a fotografie - z námi pořádaných akcí, nebo akcí, na kterých se BŠT účastní - k propagačním účelům BŠT. 

3. Kdo zpracovává Vaše údaje a za jakým účelem

Za Vámi poskytnuté údaje je zodpovědný Správce údajů - Pavel Ďumbala, DiS. art.  - viz bod 1. 

S Vašimi osobními údaji se však dostanou do styku, a zpracovávají je i další osoby, které k tomu mají oprávněný zájem - např.: pořadatelé tanečních soutěží v případě přihlášení žáků BŠT na soutěž, nebo osoby spojené s vedením účetnictví Terpsichoré s.r.o.  

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů, budou zpracovávány po dobu nutnou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců zpracovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání docházky žáka do BŠT, nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše specifikovaný účel.

5. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Je-li to v daném případě relevantní, máte práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:

  • práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o Vás drženy;(máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem)

  • můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; (můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů) 

  • práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, (pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají)

  • dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; (v určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování  -např. do doby vyřešení Vašich námitek).

  • požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; (můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás např. na základě vystavené faktury, či potvrzení pro Zdravotní pojišťovnu, nebo Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě)

  • anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. "být zapomenut" dle čl. 17 GDPR (můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů) 

  • rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů; (můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním)

  • a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR. (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. www.uoou.cz )
     

6. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

V Praze dne 24. 5. 2018           

 

Správce - Pavel Ďumbala DiS. art. 

bottom of page